Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013 – 9 ianuarie 2013

R O M A N I A

JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

HOTARARE

Privind:stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013

Consiliul local al comunei Piatra,judetul Teleorman,intrunit in sedinta de lucru de indata din ziua de 9 ianuarie 2013 ,avand in vedere:

 • expunerea de motive inregistrata sub nr.65 din 8 ianuarie2013 aprimarului comunei Piatra,judetul Teleorman;
 • raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.64/8.01.2013;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local,inregistrat sub 66 din 8 ianuarie 2013;
 • adresa nr.377 din 07 ianuarie2013 aDGFP Teleorman;
 • prevederile art.5, alin.(1), lit.,,a”, art.16, alin.(2), art.20, alin.(1), lit. ,,b”si art.30 din Legea nr.273/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,privind finantele publice locale;
 • prevederile Legii nr.571/2003,privind  Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003,privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare
 • prevederile O.G.nr.2/2001,privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile  H.G.R.nr.1309/27.12.2012,privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe assimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;
 • prevederile Legii nr.544/2001,privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Legii nr.52/2003,privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile art.27, art.36, alin.(2), lit.,,b”, alin.(4),lit.,,c”din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,privind administratia publica locala;

In temeiul prevederilor art.45,alin.(1)si(2),lit.,,c”si al art.115,alin.(1),lit.,,b”din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1.-Se aproba Tabloul cuprinzand valorile impozabile,impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2013,potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.-Se stabileste bonificatia prevazuta la art.255,alin.(2),art.260,alin.(2)si art.265 alin.(2)din Legea nr.571/2003,privind Codul Fiscal,pentru contribuabili persoane fizice, dupa cum urmeaza:

a)     in cazul impozitului pe cladiri,la 10 %;

b)    in cazul impozitului pe teren,la 10 %;

c)     in cazul impozitului pe mijloace de transport,la 10 %.

Art.3.-Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul fiscal 2013 si intra in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2013.

Art.4.-Compartimentul financiar-contabil,resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotrarari.

Art.5.-Secretarul comunei Piatra,judetul Teleorman,va face publica prezenta hotarare si o va comunica celor interesati sila Institutia Prefectuluijudetul Teleorman, pentru verificarea legalitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

S.N.MARDALE                                                              CONTRASEMNEAZA,

                                                                                          SECRETAR-E.C.MORTU