Proiect de Hotarare privind completarea HCL nr.38 din 14 decembrie 2010 Consiliul local al comunei Piatra – 29 aprilie 2011

R O M A N I A

JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

PROIECT DE

H O T A R A R E

Privind: completarea HCL nr.38 din 14 decembrie 2010 Consiliul local al comunei Piatra,judetul Teleorman,intrunit in sedinta de lucru de indata din data de 29 aprilie 2011,avand in vedere:

  • expunerea de motive inregistrata sub nr.1247/28.04.2011 a primarului comunei Piatra,judetul Teleorman;
  • referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.1246 din 28 aprilie 2011;
  • avizul Comisiei de specialitate a C.L.Piatra,inregistrat sub nr.1248 din 29 aprilie 2011;
  • prevederile art.8,alin.(6)din Legea nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare,privind venitul minim garantat coraborat cu prevederile H.G.R.nr.50/2011;
  • prevederile art.36,alin.(6),lit.,,a”,pct.2 din Legea nr.215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.45,alin.(1),(2) si art.115,alin.(1),lit.,,b)din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E:

Art.I.-Anexa nr.1 la HCL nr.38 din 14 decembrie 2010,privind reactualizarea limitelor pentru veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in Anexa nr.4 din HG 50/2011 in vederea aplicarii Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare,privind venitul minim garantat, se completeaza, dupa cum urmeaza:

  • dupa pct.C – CATEGORII DE ANIMALE,se introduce pct.C-1 care va avea urmatorul continut;criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale, atfel:

1.- Bovine – 280 lei/luna/cap. lapte valorificat;

2.- Ovine – 25 lei/luna/cap.  lapte valorificat;

3.- Caprine – 30 lei/luna/cap.  lapte valorificat;

4.- pasari – 2 lei/luna/cap. oua valorificate;

5.- fam.albine – 10 lei/luna/fam.miere valorificata;

Art.II.-Secretarul comunei Piatra, judetul Teleorman,va aduce la cunostiinta publica prezenta hotarare si o va comunica celor interesati si la Institutia Prefectului judetul Teleorman,pentru verificarea legalitatii.

INITIATOR

PRIMAR,

D.CHERA

PIATRA